Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr SHC/42 4 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego
Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:
 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Szkolenia Z Zarządzania
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL - schemat a. (10 edycji badania)
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013
  Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wschowski oraz siedlecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatów Elektrycznych "FAEL" Sp. z o.o., Cukrownia "Środa" Sp. z o.o., Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A., HUTNIK-USŁUGI Spółka z o.o., Zakład Telewizji Kablowej "Tele-Kab" S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , "MEGA TV" S.C. , ALL-AGRO , Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., HIT-KODY KRESKOWE G.J.J. IGLEWSCY SPÓŁKA JAWNA, NET-ART Paweł Rymarczyk, PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., zamawiamwizyte.pl Sp. z o.o., BIOCENTRUM , Miloxi Łukasz Gmys, Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  16.06.2015. 00:03